Wrocław – projekt urbanistyczny

Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Odolanowskiej i Zatorskiej

SSC – Sustainable Smart City – autorska wizja osiedli przyszłości.

Zgadzamy się z mottem wystawy Kosmopolis – Future Living. Duńskie miasta przyszłości, wypowiedzianym przez światowej sławy duńskiego architekta i urbanistę Jana Gehla:

Najpierw życie, potem przestrzeń, na końcu budynki – w odwrotnej kolejności to nigdy nie działa.

Projektując szukamy harmonii. Idealnego kompromisu pomiędzy naszymi, architektonicznymi aspiracjami i ambicjami, wymaganiami oraz budżetem inwestora a zadowoleniem odbiorcy końcowego – czyli przyszłego mieszkańca. To właśnie on jest, tak naprawdę, najważniejszym recenzentem naszej pracy. Dlatego też zawsze podczas projektowania staramy sie odpowiedzieć sobie na jedno zasadnicze pytanie: Czy ja bym tam chciał zamieszkać? Czy to rozwiązanie jest wygodne?
W dzisiejszym świecie budownictwo wielorodzinne zarówno własnościowe jak i niskobudżetowe mieszkania na wynajem musi być rozpatrywane w dużo szerszym kontekście. Dla jednego z naszych inwestorów stworzyliśmy system SSC: Sustainable Smart City. Jest to nasze autorskie opracowanie zawierające założenia do projektowania nowoczesnych zespołów mieszkaniowych.
Naszą główną tezą jest postulat, że sztucznie stworzone monokultury funkcjonalne okazały się błędem. Nowoczesne duże osiedla powinny mieć strukurę poprzerastaną, powinny zaspokajać większość potrzeb na każdym etapie życia jego mieszkańca. Zgodnie z założeniem:

mieszkam – uczę się – rozwijam – komunikuję – mam kontakt z naturą i kulturą – pracuję – wypoczywam

Architektura powinna stać się odpowiedzią na problemy społeczne i ekologiczne.

Udowodniono już, że miasto rozproszone ma negatywny wpływ na życie społeczne i rodzinne. W obecnych czasach coraz bardziej postępują procesy dezurbanizacyjne oraz dezintegracyjne. Według Hartmuta Häußermanna żyjemy w czasach silnych tendencji dezintegracyjnych, również na poziomie sieci i relacji międzyludzkich, stale obecny jest strach przed rozpadem miasta i jego struktur. Ukształtowane w wyniku procesów suburbanizacji i dezurbanizacji miasto jest formą wewnętrznie podzieloną, zdefragmentowaną i nieczytelną. Współcześnie świadoma polityka miejska wymaga permanentnych działań dążących do reurbanizacji i reintegracji przestrzennej oraz społeczno-gospodarczej, wzmacniania sieci komunikacji oraz poszerzania pola relacji i współdziałania między grupami mieszkańców.
Odpowiedzią na to jest koncepcja miasta zwartego – opartego na zwartej społeczności (compact community) oraz zrównoważonej mobilności.
Osiedle mieszkaniowe powinny być kształtowane na wzór zmodyfikowanych i przystosowanych do realiów XXI wieku jednostek sąsiedzkich C. Perry’ego. Sposób kształtowania części wspólnych powinien wpływać na intensyfikację kontaktów międzyludzkich, budowanie relacji sąsiedzkich.
Kolejna kwestia to kształtowanie zabudowy wielorodzinnej i niskobudżetowych mieszkań na wynajem zgodnie z postulatami zrównoważonego rozwoju. Zabudowa taka powinna mieć zapewniony dostęp do komunikacji miejskiej, mobilizować ludzi do korzystania ze współdzielonych aut, rowerów i innych środków transportu.
Bardzo istotnym aspektem jest też wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, rozwijanie idei współdzielonych biur i home working. Efektem tego jest ograniczenie konieczności dalekiego przemieszczania się. Proces ten korzystnie wpływa na funkcjonowanie dzielnic miejskich i jakość życia mieszkańców.
W działaniach projektowych powinno się zwrócić uwagę, aby mieszkania spełniały wymogi wedle, których umożliwiają one prowadzenie domowego biura (np. według standardu opisanego w systemie BREEAM). Jednak zdajemy sobie sprawę, że na dłuższą metę praca tylko w domu może stać się nużąca i nieefektywna dlatego też nowoczesne osiedla powinny dysponować powierzchnią coworkingową.
Przestrzenie mieszkalne powinny umożliwiać kontakt z naturą. Jest to ważne nie tylko z powodu dobrego samopoczucia mieszkańców, ale również czyni takie osiedla płucami miasta. Dodatkowo powierzchnie zielone wspomagają system melioracyjny,przeciwdziałają lokalnym podtopieniom w wyniku ulewnych deszczy oraz wpływają też korzystnie na obniżenie temperatury.

Nasza interpretacja zadania konkursowego

Zadanie konkursowe polegające na stworzeniu koncepcji zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu potraktowaliśmy kompleksowo.
Pierwszym etapem była próba zrozumienia Wrocławia jako struktury miejskiej, ważne dla nas były zarówno kierunki rozwoju aglomeracji wrocławskiej jak i jej największe problemy i zagrożenia. Pomocnymi dokumentami okazały się strategia rozwoju Wrocławia – Strategia Wrocław 2030, wrocławska polityka mobilności oraz wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym. Dokumenty te kreują jedną, spójną wizję miasta:
Wrocław miastem walczącym z suburbanizacją, miastem policentrycznym, mobilnym, ekologicznym, stawiającym na zrównoważony rozwój oraz współdzielenie.
W koncepcji urbanistyki konkursowego terenu staraliśmy się zaimplementować nową misję miasta: Wrocław miastem mądrym, pięknym i zasobnym – miastem które jednoczy i inspiruje.
Poszukując inspiracji do stworzenia projektu wiedzieliśmy, że nasze osiedle powinno być tak zaprojektowane aby wyzwalać i wspierać powstawanie relacji społecznych.
Kolejnym ważnym apektem wpisującym się we wrocławską aspirację do bycia miastem – ogrodem są tereny zielone. Tereny zielone, które poprzez swój układ po pierwsze stanowią serce nowego obszaru, a po drugie naturalnie izolują osiedle od negatywnych wpływów (wał pełniący funkcja ekranu akustycznego). Proponujemy zagospodarowanie gruntu z wykopów w obszarze naszego projektu – w ten sposób wzbogacimy ukształtowanie tereniu i ograniczymy emisję CO2. Wydzielenie w ramach terenów zielonych stref zainteresowań takich jak parki jadalne, siłownie, place zabaw dla dzieci, wybiegi dla psów, strefy relaksu korzystnie wpłynie na integrację mieszkańców.
Jednak tereny zielone i kontakt z naturą to nie tylko tradycyjnie, horyzontalnie rozumiany park. My poszliśmy w swojej wizji dalej i postanowiliśmy wykorzystać przestrzeń dachów na farmy oraz ule i tym samym stworzyć przestrzeń dla rozwoju rolnictwa miejskiego.
Kolejną ideą, która nas zainspirowała i znacząco wpłynęła na wygląd naszej koncepcji urbanistycznej są habitaty. Staraliśmy się w naszym projekcie połączyć wizję habitatów profesora Zbigniewa Baća oraz Mosche Safdiego. Wydzieliliśmy kilka enklaw – domki szeregowe, budynki wielorodzinne oraz tarasowo zaprojektowane domy–ogrody niczym mikro Habitat 67 z Montrealu.
Zaprojektowana różnorodność zaproponowanych przez nas form budynków – ich ukształtowania, intensywności oraz standardu odpowiada na to jak sami jesteśmy różnorodni jako ludzie – posiadamy różne potrzeby i preferencje. Jednak wszystkich nas łączy potrzeba świeżego powietrza, zdrowej żywności oraz przestrzeni do mieszkania, pracy i odpoczynku.
Odpowiedzią na harmonijne połączenie tych potrzeb jest dobra urbanistyka. Wszystkie te aspekty staraliśmy się zawrzeć we wstępnej wizji naszego projektu.

Główne tezy projektu:

 • Zielone serce dzielnicy
  • kontrast do uporządkowanej ortogonalnej siatki terenów mieszkaniowych
  • organicznie ukształtowana przestrzeń – zróżnicowanie terenu uzyskane gruntami z wykopów
  • na dachu obiektu usług kultury park edukacji ekologicznej
  • zbiorniki wodne
 • Habitaty
  • realizacja części zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jako tarasowe budynki ogrody zlokalizowane na granicy terenów rekreacyjnych
   standard domu z ogrodem w budynku wielorodzinnym
  • możliwość upraw warzyw na dachach budynków
  • doskonałe doświetlenie
  • Izolacja od uciążliwości Alei Jana III Sobieskiego
  • stworzenie sylwety dzielnicy poprzez wprowadzenie dominant
  • usługowa zabudowa izolacyjna
  • izolacyjne zielone wały
 • Pasaż miejski
  • wykreowanie pasażu miejskiego pieszego w oparciu o zwartą pierzeję zabudowy usługowej
  • czytelne w strukturze osiowe założenie pomiędzy dominantami
  • preferencje usług gastronomicznych w parterach
  • wykreowanie miejsc spotkań i integracji
 • Kultura, która spaja wszystko
  • lokalizacja budynku usług kultury na osi pasażu miejskiego, na wejściu w obszary rekreacyjne oraz w widocznym miejscu w sylwecie dzielnicy ma realizować postulat, że wszystkie drogi prowadza do kultury
  • Multifunkcyjny obiekt kulturalny mieszczący wielofunkcyjną salę z widownią, przestrzeń wystawienniczą, pomieszczenia do zajęć grupowych i kawiarnię z biblioteka multimedialną
  • Koncepcja sztuki obecnej w przestrzeni mieskiej – część ścian budyków w obszarze osiedla zadedykowana pod
  • realizacje murali oraz rzeźb miejskich w terenach zielonych
  • Lokalizacja budynku kultury w sąsiedztwie terenów spacerowych jest pretekstem do wykorzystania terenów rekreacyjnych pod czasowe wystawy w przestrzeni otwartej
 • Komunikacja
  • próba rozdzielenia ruchu kołowego od ruchu pieszego poprzez wprowadzenie czytelnej siatki pieszych alei komunikacyjnych łączących wszystkie ważne funkcje jednostki
  • uproszczenie ruchu kołowego wewnątrz jednostki poprzez optymalizację
 • Centrum Convienience
  • Koncentracja usług handlowych w sąsiedztwie głównego węzła komunikacyjnego, parkingu drive&go
  • dopełenienie usługi handlowej poprzez handel uliczny – stragany, rynek miejski – płody rolne i zdrowa żywność
 • Data : 2019
 • Status : praca konkursowa
 • Lokalizacja : Wrocław ul. Zatorska
 • Inwestor: PFR Nieruchomości S.A.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google